Извеждане на дата и час в PHP

By | вторник декември 17th, 2013

Вече беше споменато, че в PHP съществуват голямо количество вградени (стандартни) функции, които са с предварително дефинирани имена и параметри.  Една от най-използваните вградени функции е функцията date(), с чиято помощ може да покажете на страницата си текущата дата и час.

Функцията date() има няколко параметъра, които отговарят за различните части от записа на датата и часа – има отделни параметри за ден, месец, година, час, минути и секунди. Някаква комбинация от тях, според желанието ви, трябва да се запише в кръглите скоби на функцията.

Съдържанието на функцията date() може да бъде изведено на екран чрез командата echo, следвана от функцията и нейните параметри. Самата функция може да бъде присвоена като стойност на някаква променлива, след което съдържанието й да бъде показано на екрана чрез echo.

I. Параметри за извеждане на дата

1. Извеждане на текущата година

За показване на текущата година (year) се ползва Y или y. Главната буква Y показва годината в пълен формат, например 2013, а малката y показва само последните 2 цифри, например 13.

2. Извеждане на текущия месец

За показване на текущия месец (month) се ползва M или m. Главната буква M показва английското съкратено название на месеца, например Dec (от December) за януари, а малката буква m показва месеца в двуцифров формат, например 01 за януари и т.н.
За да покажете пълното название на месеца (на английски) трябва да използвате главната буква F.
За да покажете месеца в едноцифров формат за месеците от 1-ви до 9-ти трябва да ползвате малката буква n.

3. Извеждане на текущия ден

За показване на текущия ден (day) се ползва D или d. Главаната буква D показва английското съкратено название на деня от седмицата, например Mon (от Monday) за понеделник, а малката буква m показва числото на деня от месеца в двуцифров формат, например 01 за първи и т.н.
За да покажете пълното английско название на деня (напр. Monday) трябва да използвате малката буква l.
За да покажете деня в едноцифров формат за дните от 1-во до 9-то число трябва да използвате малката буква j.

Можем да комбинираме няколко от тези параметъра, например като спазваме реда ден-месец-година, и да покажем датата на екран по следния начин:

<?php

echo date(„d.m.Y“);

?>

При така зададени параметри функцията ще съдържа датата изцяло в цифров формат, като деня и месеца ще са показани с по две цифри, а годината – с четири цифри.

Нека да присвоим функцията date(„d.m.Y“) като стойност на променливата $mydate и да покажем резултата на екран. Кода може да изглежда по следния начин:

<DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Извеждане на текущата дата</title>
</head>

<body>

<?php

$mydate = date(„d.m.Y“);

echo „Днес е $mydate“;

?>

</body>
</html>

Ако например текущия ден е 15-ти декември 2013 година, тогава горния код ще изведе на екран съобщението:

Днес е 15.12.2013

II. Параметри за извеждане на час

1. Извеждане на час

С помощта на date() може да покажете и точния текущ час. За показване на часа (hour) се ползва H или h. Голяма буква H извежда часа в двуцифров 24 часов формат (от 00 до 24), а малката h го извежда в двуцифров 12 часов формат (от 01 до 12).
За да покажете часа в едноцифров за часовете от 0-вия до 9-тия 24 часов формат (от 0 до 24) трябва да използвате главната буква G.
За да покажете часа в едноцифров за часовете от 1-вия до 9-тия 12 часов формат (от 1 до 12) трябва да използвате малката буква g.

2. Извеждане на минути

Чрез малката буква i можете да покажете минутите в двуцифров формат от 00 до 59.

3. Извеждане на секунди

Чрез малката буква s се показват секундите в двуцифров формат от 00 до 59.

Да комбинираме някои от тези параметри и да покажем на екран текущия час:

<?php

echo date(„H:i:s“);

?>

Можем да усложним примера като зададем датата за стойност на променливата $mydate и часът за стойност на променливата $mytime:

<?php

$mydate = date(„d.m.Y“);
$mytime = date(„H:i“);

echo „Здравейте! Днес е $mydate, часът в момента е $mytime“;

?>

Ако например текущата дата е 15 декември 20013, а текущия час е 5 и половина следобед, резултата от горния код ще бъде съобщението:

Здравейте! Днес е 15.12.2013, часът в момента е 17:30

 

Comments

comments

Category: PHP

Вашият коментар